فواید کاربرگ های نقطه چین

فواید کاربرگ های نقطه چین

هر کاربرگی که برای کودکان طراحی می شود در حقیقت در آن کاربرگ ها  تقویت برخی مهارتهای کودکان در نظز گرفته میشود . در این مطلب به چند فایده از کاربرگ های نقطه چین اشاره شده است :

 

1 – تقویت مهارتهای دیداری و افزایش تمرکز همچنین هماهنگی چشم و دست

2- کمک به یادگیری شمارش به این صورت که کودکان با وصل کردن اعداد به یک دیگر ترتیب و شمارش را یاد میگیرند.

3 – کاربرگ های نقطه چین یکی از راههای تقویت مهارتهای نوشتاری کودکان به حساب می آید که می تواند در دردست گرفتن مداد و پیش نیارهای نوشتن به کودکان کمک کند.

فواید کاربرگ های نقطه چین

4- همچنین کاربرگ های نقطه چین یکی از راههای تقویت مهارتهای حرکتی کودکان نیز محسوب می شود باعث تقویت مهارتهای دست ورزی در کودکان می شود.