اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار
اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار
اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار
اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار
اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار
اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار

درباره این محصول : 

اسباب بازی مونته سوری اشکال پین دار  منطبق بر روش مونته سوری طراحی و ساخته شده ، که به مونته سوری با مانع هم معروف است. در این اسباب بازی
پین های موجود بر روی ستون ها ، کارِ مانع را انجام می دهند و کودک می بایست با چرخاندن قطعات و عبور از این موانع قطعات هندسی را به پایین ستون ها برساند.

اهداف آموزشی این اسباب بازی  : 

  1.  آموزش اشکال هندسی
  2. یادگیری مفهوم اعداد و شمارش اعداد
  3. تقویت هماهنگی چشم و دست
  4. تقویت تصور فضایی
  5. تقویت مهارت های دست ورزی

رده سنی 3 سال به بالا