گوی سرگردان
بازی فکری گوی سرگردان کوچک
بازی فکری گوی سرگردان کوچک
گوی سرگردان
بازی فکری گوی سرگردان کوچک
بازی فکری گوی سرگردان کوچک

اهداف آموزشی : 

  •  هماهنگی حرکت دست ها با چشم
  •  شناخت جهت ها
  • آموزش رنگ ها
  • افزایش قدرت حل مسئله
  • آموزش اعداد
  • تقویت حافظه بصری
  •  آموزش گروه بندی

رده سنی : یک سال به بالا