پازل چوبی فصل ها

پازل چوبی رابطه – فصل ها30000


اهداف آموزشی : 

  • آموزش لباسهای مناسب هر فصل
  • افزایش دقت و تمرکز
  • تقویت مهارتهای دست ورزی

رده سنی 2 تا 4سال