کتاب مفاهیم ریاضی پیش دبستانی

کتاب آموزش مفاهیم ریاضی پیش دبستانی


مفاهیمی که در این کتاب آمده به شرح زیر است :

کوچکتر ، بزرگتر ، کوتاهتر ، بلندتر ، شکلهای هم اندازه ، بازیهای مورد علاقه ی کودکان ، آموزش رنگها ، شباهتها ، تفاوتها ، مخالف  ، موافق ، مساوی ، شمارش و تطبیق ، بازی با رنگها ، بازی با اعداد ، کامل کردن شکلها ، کمترین ، بیشترین ، اختلاف تابستان و زمستان ، آموزش جمع و تفرق در قالب داستان ، شناخت اشیا ء ، یادگیری و شناخت ، تقویت هماهنگی چشم و دست ، آموزش مفاهیم دور و نزدیک و آموزشهای دیگر ریاضی …

 

این کتاب مناسب 4 سال به بالا می باشد.