کتاب گردش در طبیعت
کتاب گردش در طبیعت
کتاب گردش در طبیعت
کتاب گردش در طبیعت

کتاب گردش در طبیعت(آموزش به روش مونته سوری)


در شیوه ی آموزشی مونته سوری، کودک با مشاهده، دست ورزی و آزمایش و تجربه به شناخت جهان پیرامونش می پردازد. در کتاب گردش در طبیعت کودک به تجربه و کشف در طبیعت می پردازد. در این کتاب در پایان هر داستان فعالیتی برای ادامه ی آموزش در نظر گرفته شده است.

رده سنی : 4 تا 12 سال