بازی فکری حروف الفبای فارسی

دراین مجموعه که از۲۰۴ قطعه تشکیل شده بااستفاده ازحروف والفبای فارسی ۱۶نوع بازی گروهی وانفرادی قابل اجراست که معلمان ووالدین خلاق می توانندمبتکرطر ح های جدیدی نیزباشند. این مجموعه موجب آشنایی کودکان ودانش آموزان باحروف فارسی،حروف بی صداوصدادار،آشنایی باعلامتهای نگارش،آموزش خواندن ونوشتن ،آموزش جمله سازی میشود.

اهداف :

  • شناخت و مطابقت اشکال هندسی
  • درک شباهت ها و تفاوت اشکال
  • آمادگی برای نوشتن
  • تقویت مهارت انگشتان
  • هماهنگی عمل چشم و دست
  • دارای تاییدیه ازشورای نظارت براسباب بازی
  • مناسب گروه سنی 6تا9سال است .