کاربرگ حیوانات

1 کالا

  • کاربرگ های علوم-دسته حیوانات

    500 تومان
    این بسته شامل کاربرگ های زیر می باشد : کاربرگ اول شامل پیدا کردن غذای هر حیوان می باشد به این صورت که کودکان باید غذای هر حیوان را پیدا کرده و به آن وصل کنند در کاربرگ دوم کوکان باید دم هر حیوان را پیدا کرده و به آن وصل کنند. در کاربرگ سوم که روی مهارتهای کار با قیچی نیز کار می شود  دو ستون قرار دارد که…