جانوران را بشناسیم

1 کالا

  • جانوران را بشناسیمجانوران را بشناسیم

    بسته مونته سوری جانوران را بشناسیم

    55,000 تومان
    با این بسته کودک جانوران گوناگون زمین را می شناسد و به طبقه بندی آن ها بر اساس محل زندگی شان تشویق می گردد و شکل و نام قاره ها را دوباره مرور می کند. با صحبت کردن با کودک او با این جانوران و روش زندگی آن ها آشنا می شود. این کارت ها دریچه ای به جهان موضوع ها و طبقه بندی های متفاوت برای کودک باز می…